بیش از سه هزار دانش‌آموز اردبیلی در مسابقات فرهنگی و هنری شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری ایچنا؛ احمد ناصری روز دوشنبه اظهارداشت: در این مدت ۱۵۰ هزار نفر از دانش‌آموزان استان در مسابقات پرسش مهر شرکت کردند.

وی افزود: آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺪرﺳـﻪ‌ﻣﺤﻮری و ﮔﺴـﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی نسبت به برگزاری جشنواره‌های  فرهنگی و هنری اقدام می‌کند که چهار دﻫﻪ ﻗﺪﻣﺖ دارد.

ناصری گفت: سیاست آموزش و پرورش در حوزه فرهنگ و هنر کشف استعدادهای بالقوه دانش‌آموزان به عنوان آینده‌سازان ایران اسلامی است و یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی و هنری را در پروسه‌ای یک ساله در قالب مسابقات فرهنگی و هنری فردا با صرف هزینه‌های فراوان اجرا می‌کند.

وی با اعلام این که مسابقات فرهنگی و هنری ﺣﺪود ۷۰ رﺷﺘﻪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ‌دﻫﺪ، افزود: در حوزه ﻓﯿﻠﻢ و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ همه ساله مسابقات تئاتر صحنه‌ای، تئاتر عروسکی، نمایشنامه‌خوانی، نقالی و فیلم کوتاه داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﻋﻼﻗﻪ‌ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ واﻣﯽدارد.

وی بیان‌کرد: این مسابقات ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﺳﺖ، بطوری که ﻣﻬﺎرت آﻣﻮز و ﺷﻐﻞآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ و نهادهای مردمی و گروه‌های مختلف فرهنگی و هنری در این راستا نقش بسزایی در جذب و تعمیق آموخته‌ها داشته و لازم است با نگاه تربیتی، اجتماعی و فرهنگی به موضوع نگریسته و در جهت اهداف عالیه آموزش و پرورش کمک کار و همیار دستگاه تعلیم و تربیت باشند.

مهرماه امسال ۲۵۰ هزار دانش‌آموز پایه‌های پیش‌دبستانی تا دبیرستان با حضور در حدود ۱۰ هزار کلاس درس آماده‌سازی شده در سه هزار و ۴۰۰ واحد آموزشی استان اردبیل سال تحصیلی جدید را شروع کرده‌اند./

 

منبع: جماران

همچنین ببینید

کودکان و نوجوانان بیشترین تعداد افراد مبتلا در موج پنجم کرونا

با قرمز شدن شیوع کرونا در اردل و کیار، تعداد شهرستان‌های خیلی پرخطر در چهارمحال …